ทนงศิลป์ on พฤษภาคม 13th, 2017

รายงานผล  เรียงลำดับจากผลการแข่งขัน

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 14th, 2016

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 10th, 2016

แผนการนำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในฝัน
เครื่องมือนิเทศโรงเรียนดีศรีตำบล
เครื่องมือนิเทสการอ่านเขียนภาษาไทย
แบบรายงานผลการสอบ O-NET ปี 2558 ฉบับโรงเรียน
กำหนดการนิเทศ

แผนยกระดับ NT

โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขยายโอกาส

โรงเรียนนักเรียน 120 – 300 คน

โรงเรียนนักเรียน 301 – 500 คน

รงเรียนนักเรียน 501 คน ขึ้นไป

โรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียนจากน้อยไปหามาก

จำนวนนักเรียนแยกชาย – หญิง

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น

จำนวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น

 

เปรียบเทียบ ป.6

เรียงลำดับ ป.6

เปรียบเทียบ ม.3

เรียงลำดับ ม.3

ทนงศิลป์ on มิถุนายน 21st, 2016

 

 

สรุปเหรียญของโรงเรียนระดับเขต

สรุปเหรียญของโรงเรียนระดับภาค

ประกาศผลระดับภาค

สรุปอันดับของเขต ระดับภาค

ประกาศผลระดับชาติ

สรุปอันดับของเขต ระดับชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        O-NET ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวโหลดผลการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆได้ ที่เมนูด้านขวา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร     

ป.6 เปรียบเทียบ ปี 2556  

 ม.3 เปรียบเทียบ ปี 2556   

ป.6 เรียงลำดับ  

ม.3 เรียงลำดับ          

ป.6 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต    

ม.3 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต

ป.6 เรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลการแข่งขันรายกิจกรรม

สพป.อุดรธานีเขต 4  จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วันที่  31  มกราคม  2558 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  วันที่ 31  มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2558  โดยได้ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานระดับสนามสอบ นั้น บัดนี้ได้แต่งตั้งกรรมการและกำหนดประชุมชี้แจงแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

หนังสือนำส่ง      หน้าคำสั่ง      บัญชีแนบท้ายคำสั่ง   รายละเอียดสนามสอบ

ทนงศิลป์ on มิถุนายน 24th, 2014

ผล NT ปีการศึกษา 2556 เรียงลำดับโรงเรียน

ดาวโหลด NT56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ ให้บรรลผลต่อไป

 

ดาวโหลดแผนยกระดับ

ทนงศิลป์ on เมษายน 18th, 2014

ผล LAS ป.2,ป.5,ม.2 ปีการศึกษา 2556

ดาวโหลดได้เลยครับ

ผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556  ดาวโหลดได้ครับ

ผลการแข่งขันระดับภาค              ผลการแข่งขันระดับชาติ

ทนงศิลป์ on มีนาคม 18th, 2014

 

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา2556 สรุปเสร็จแล้วครับ ดาวโหลดได้เลย

เปรียบเทียบกับ ปี  55     ผล ป.6 เรียงลำดับรวมทุกสาระ     ผล ป.6 เรียงลำดับแยกสาระ    ผล ม.3  เรียงลำดับรวมทุกสาระ     ผล ม.3 เรียงลำดับแยกสาระ 

ให้โรงเรียนเข้าเวปไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ esan63.sillapa.net/sp-udn4/ เข้าระบบโรงเรียน เพื่อลงทะเบียน นักเรียนตัวแทน และครูผู้สอน พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และบัตรครูผู้ฝึกสอน ในกิจกรรมที่จะเข้าแข่งขันระดับเขต โดยใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนของกลุ่มโรงเรียนมอบให้ ให้เสร็จก่อนวันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๖ และนำนักเรียนเข้าแข่งขัน ตามวันเวลา และสถานที่ ตามกำหนดการ  ทั้งนี้ให้นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ติดบัตรประจำตัวที่พิมพ์จากระบบโรงเรียน ในวันแข่งขันด้วย กรณี     มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันจากที่ลงทะเบียนไว้ ให้มีหนังสือรับรองจากประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไปแสดงต่อคณะกรรมการตัดสินด้วย  (ไม่มีชื่อ ไม่มีบัตร ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้)