ทนงศิลป์ on สิงหาคม 10th, 2017

ทนงศิลป์ on สิงหาคม 10th, 2017

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 14th, 2017

ทนงศิลป์ on พฤษภาคม 13th, 2017

รายงานผล  เรียงลำดับจากผลการแข่งขัน

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 14th, 2016

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 10th, 2016

แผนการนำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในฝัน
เครื่องมือนิเทศโรงเรียนดีศรีตำบล
เครื่องมือนิเทสการอ่านเขียนภาษาไทย
แบบรายงานผลการสอบ O-NET ปี 2558 ฉบับโรงเรียน
กำหนดการนิเทศ

แผนยกระดับ NT

โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขยายโอกาส

โรงเรียนนักเรียน 120 – 300 คน

โรงเรียนนักเรียน 301 – 500 คน

รงเรียนนักเรียน 501 คน ขึ้นไป

โรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียนจากน้อยไปหามาก

จำนวนนักเรียนแยกชาย – หญิง

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น

จำนวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น

 

เปรียบเทียบ ป.6

เรียงลำดับ ป.6

เปรียบเทียบ ม.3

เรียงลำดับ ม.3

ทนงศิลป์ on มิถุนายน 21st, 2016

 

 

สรุปเหรียญของโรงเรียนระดับเขต

สรุปเหรียญของโรงเรียนระดับภาค

ประกาศผลระดับภาค

สรุปอันดับของเขต ระดับภาค

ประกาศผลระดับชาติ

สรุปอันดับของเขต ระดับชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        O-NET ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวโหลดผลการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆได้ ที่เมนูด้านขวา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร     

ป.6 เปรียบเทียบ ปี 2556  

 ม.3 เปรียบเทียบ ปี 2556   

ป.6 เรียงลำดับ  

ม.3 เรียงลำดับ          

ป.6 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต    

ม.3 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต

ป.6 เรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลการแข่งขันรายกิจกรรม

สพป.อุดรธานีเขต 4  จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วันที่  31  มกราคม  2558 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  วันที่ 31  มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2558  โดยได้ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานระดับสนามสอบ นั้น บัดนี้ได้แต่งตั้งกรรมการและกำหนดประชุมชี้แจงแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

หนังสือนำส่ง      หน้าคำสั่ง      บัญชีแนบท้ายคำสั่ง   รายละเอียดสนามสอบ