ทนงศิลป์ on สิงหาคม 10th, 2017

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 14th, 2017

ทนงศิลป์ on พฤษภาคม 13th, 2017

รายงานผล  เรียงลำดับจากผลการแข่งขัน

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 14th, 2016

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 10th, 2016

แผนการนำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในฝัน
เครื่องมือนิเทศโรงเรียนดีศรีตำบล
เครื่องมือนิเทสการอ่านเขียนภาษาไทย
แบบรายงานผลการสอบ O-NET ปี 2558 ฉบับโรงเรียน
กำหนดการนิเทศ

แผนยกระดับ NT

โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขยายโอกาส

โรงเรียนนักเรียน 120 – 300 คน

โรงเรียนนักเรียน 301 – 500 คน

รงเรียนนักเรียน 501 คน ขึ้นไป

โรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียนจากน้อยไปหามาก

จำนวนนักเรียนแยกชาย – หญิง

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น

จำนวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น

 

เปรียบเทียบ ป.6

เรียงลำดับ ป.6

เปรียบเทียบ ม.3

เรียงลำดับ ม.3

ทนงศิลป์ on มิถุนายน 21st, 2016

 

 

สรุปเหรียญของโรงเรียนระดับเขต

สรุปเหรียญของโรงเรียนระดับภาค

ประกาศผลระดับภาค

สรุปอันดับของเขต ระดับภาค

ประกาศผลระดับชาติ

สรุปอันดับของเขต ระดับชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        O-NET ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวโหลดผลการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆได้ ที่เมนูด้านขวา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร     

ป.6 เปรียบเทียบ ปี 2556  

 ม.3 เปรียบเทียบ ปี 2556   

ป.6 เรียงลำดับ  

ม.3 เรียงลำดับ          

ป.6 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต    

ม.3 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต

ป.6 เรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลการแข่งขันรายกิจกรรม

สพป.อุดรธานีเขต 4  จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วันที่  31  มกราคม  2558 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  วันที่ 31  มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2558  โดยได้ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานระดับสนามสอบ นั้น บัดนี้ได้แต่งตั้งกรรมการและกำหนดประชุมชี้แจงแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

หนังสือนำส่ง      หน้าคำสั่ง      บัญชีแนบท้ายคำสั่ง   รายละเอียดสนามสอบ

ทนงศิลป์ on มิถุนายน 24th, 2014

ผล NT ปีการศึกษา 2556 เรียงลำดับโรงเรียน

ดาวโหลด NT56