ทนงศิลป์ on สิงหาคม 10th, 2017

Continue reading about PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้

Continue reading about วิจัย ? มันดีมาก อยากให้คุณครูทุกท่านดูให้จบ ครับ

Continue reading about การประชุมทางไกลชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (14 ก.ค.60)

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 14th, 2017

Continue reading about มาพัฒนาทักษะการพูดกัน

Continue reading about การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

Continue reading about รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนแม่เหล็ก) สพป.อุดรธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2560

ทนงศิลป์ on พฤษภาคม 13th, 2017

Continue reading about ปัญหาการศึกษาของไทยอยู่ที่ไหน

รายงานผล  เรียงลำดับจากผลการแข่งขัน

Continue reading about รายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

Continue reading about การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.อุดรธานี เขต 4

Continue reading about แนะนำ สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 14th, 2016

Continue reading about เยี่ยมนิเทศโรงเรียน ครั้งที่ 1/2559

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 10th, 2016

แผนการนำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในฝัน เครื่องมือนิเทศโรงเรียนดีศรีตำบล เครื่องมือนิเทสการอ่านเขียนภาษาไทย แบบรายงานผลการสอบ O-NET ปี 2558 ฉบับโรงเรียน กำหนดการนิเทศ แผนยกระดับ NT

Continue reading about เครื่องมือนิเทศโรงเรียน ครั้งที่ 1/2559

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนนักเรียน 120 – 300 คน โรงเรียนนักเรียน 301 – 500 คน โรงเรียนนักเรียน 501 คน ขึ้นไป โรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียนจากน้อยไปหามาก จำนวนนักเรียนแยกชาย – หญิง จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น จำนวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น  

Continue reading about ข้อมูลขนาด ประเภท โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน

เปรียบเทียบ ป.6 เรียงลำดับ ป.6 เปรียบเทียบ ม.3 เรียงลำดับ ม.3

Continue reading about รายงานผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 สพป.อุดรธานี เขต 4

ทนงศิลป์ on มิถุนายน 21st, 2016

   

Continue reading about ข่าวประชาสัมพันธ์อุดรธานี เขต 4

สรุปเหรียญของโรงเรียนระดับเขต สรุปเหรียญของโรงเรียนระดับภาค ประกาศผลระดับภาค สรุปอันดับของเขต ระดับภาค ประกาศผลระดับชาติ สรุปอันดับของเขต ระดับชาติ

Continue reading about สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        O-NET ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวโหลดผลการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆได้ ที่เมนูด้านขวา บทสรุปสำหรับผู้บริหาร      ป.6 เปรียบเทียบ ปี 2556    ม.3 เปรียบเทียบ ปี 2556    ป.6 เรียงลำดับ   ม.3 เรียงลำดับ           ป.6 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต     ม.3 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต ป.6 เรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็ก

Continue reading about การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานร O-NET ปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันรายกิจกรรม

Continue reading about ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557จังหวัดสกลนคร

สพป.อุดรธานีเขต 4  จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วันที่  31  มกราคม  2558 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  วันที่ 31  มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2558  โดยได้ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานระดับสนามสอบ นั้น บัดนี้ได้แต่งตั้งกรรมการและกำหนดประชุมชี้แจงแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ หนังสือนำส่ง      หน้าคำสั่ง      บัญชีแนบท้ายคำสั่ง   รายละเอียดสนามสอบ

Continue reading about การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557

ทนงศิลป์ on มิถุนายน 24th, 2014

ผล NT ปีการศึกษา 2556 เรียงลำดับโรงเรียน ดาวโหลด NT56

Continue reading about ผล NT ปีการศึกษา 2556