ทนงศิลป์ on พฤษภาคม 13th, 2017

Continue reading about ปัญหาการศึกษาของไทยอยู่ที่ไหน

รายงานผล  เรียงลำดับจากผลการแข่งขัน

Continue reading about รายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

Continue reading about การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.อุดรธานี เขต 4

Continue reading about แนะนำ สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 14th, 2016

Continue reading about เยี่ยมนิเทศโรงเรียน ครั้งที่ 1/2559

ทนงศิลป์ on กรกฎาคม 10th, 2016

แผนการนำผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่องมือนิเทศโรงเรียนในฝัน เครื่องมือนิเทศโรงเรียนดีศรีตำบล เครื่องมือนิเทสการอ่านเขียนภาษาไทย แบบรายงานผลการสอบ O-NET ปี 2558 ฉบับโรงเรียน กำหนดการนิเทศ แผนยกระดับ NT

Continue reading about เครื่องมือนิเทศโรงเรียน ครั้งที่ 1/2559

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนนักเรียน 120 – 300 คน โรงเรียนนักเรียน 301 – 500 คน โรงเรียนนักเรียน 501 คน ขึ้นไป โรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียนจากน้อยไปหามาก จำนวนนักเรียนแยกชาย – หญิง จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น จำนวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น  

Continue reading about ข้อมูลขนาด ประเภท โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน

เปรียบเทียบ ป.6 เรียงลำดับ ป.6 เปรียบเทียบ ม.3 เรียงลำดับ ม.3

Continue reading about รายงานผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 สพป.อุดรธานี เขต 4

ทนงศิลป์ on มิถุนายน 21st, 2016

   

Continue reading about ข่าวประชาสัมพันธ์อุดรธานี เขต 4

สรุปเหรียญของโรงเรียนระดับเขต สรุปเหรียญของโรงเรียนระดับภาค ประกาศผลระดับภาค สรุปอันดับของเขต ระดับภาค ประกาศผลระดับชาติ สรุปอันดับของเขต ระดับชาติ

Continue reading about สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        O-NET ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวโหลดผลการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆได้ ที่เมนูด้านขวา บทสรุปสำหรับผู้บริหาร      ป.6 เปรียบเทียบ ปี 2556    ม.3 เปรียบเทียบ ปี 2556    ป.6 เรียงลำดับ   ม.3 เรียงลำดับ           ป.6 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต     ม.3 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเขต ป.6 เรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็ก

Continue reading about การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานร O-NET ปีการศึกษา 2557

ผลการแข่งขันรายกิจกรรม

Continue reading about ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557จังหวัดสกลนคร

สพป.อุดรธานีเขต 4  จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วันที่  31  มกราคม  2558 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  วันที่ 31  มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  2558  โดยได้ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานระดับสนามสอบ นั้น บัดนี้ได้แต่งตั้งกรรมการและกำหนดประชุมชี้แจงแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ หนังสือนำส่ง      หน้าคำสั่ง      บัญชีแนบท้ายคำสั่ง   รายละเอียดสนามสอบ

Continue reading about การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2557

ทนงศิลป์ on มิถุนายน 24th, 2014

ผล NT ปีการศึกษา 2556 เรียงลำดับโรงเรียน ดาวโหลด NT56

Continue reading about ผล NT ปีการศึกษา 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ ให้บรรลผลต่อไป   ดาวโหลดแผนยกระดับ

Continue reading about แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557

ทนงศิลป์ on เมษายน 18th, 2014

ผล LAS ป.2,ป.5,ม.2 ปีการศึกษา 2556 ดาวโหลดได้เลยครับ

Continue reading about ผล LAS ป.2,ป.5,ม.2 ปีการศึกษา 2556

ผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556  ดาวโหลดได้ครับ ผลการแข่งขันระดับภาค              ผลการแข่งขันระดับชาติ

Continue reading about ผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

ทนงศิลป์ on มีนาคม 18th, 2014

  ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา2556 สรุปเสร็จแล้วครับ ดาวโหลดได้เลย เปรียบเทียบกับ ปี  55     ผล ป.6 เรียงลำดับรวมทุกสาระ     ผล ป.6 เรียงลำดับแยกสาระ    ผล ม.3  เรียงลำดับรวมทุกสาระ     ผล ม.3 เรียงลำดับแยกสาระ 

Continue reading about ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา2556

Continue reading about ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม สพป.อด. 4 ทุกทีม

ให้โรงเรียนเข้าเวปไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ esan63.sillapa.net/sp-udn4/ เข้าระบบโรงเรียน เพื่อลงทะเบียน นักเรียนตัวแทน และครูผู้สอน พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และบัตรครูผู้ฝึกสอน ในกิจกรรมที่จะเข้าแข่งขันระดับเขต โดยใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนของกลุ่มโรงเรียนมอบให้ ให้เสร็จก่อนวันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๖ และนำนักเรียนเข้าแข่งขัน ตามวันเวลา และสถานที่ ตามกำหนดการ  ทั้งนี้ให้นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ติดบัตรประจำตัวที่พิมพ์จากระบบโรงเรียน ในวันแข่งขันด้วย กรณี     มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันจากที่ลงทะเบียนไว้ ให้มีหนังสือรับรองจากประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไปแสดงต่อคณะกรรมการตัดสินด้วย  (ไม่มีชื่อ ไม่มีบัตร ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้)

Continue reading about การลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน