ทนงศิลป์ on ตุลาคม 11th, 2010

ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2555 ผล NT เรียงลำดับโรงเรียน        ผล NT  รวมโรงเรียน     ผล NTรายงานระดับโรงเรียน    ผล NT วิเคราะห์ระดับเขตพื้นที่ Compare merchant service charges pharmacy merchant account web credit card processing.

Continue reading about ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2555

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔  เป็นศูนย์สอบ  ทำหน้าที่จัดสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์  และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ได้ประกาศผล การสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ได้จัดทำสรุปรายงานผลการสอบ ของนักเรียน และโรงเรียนในสังกัด  ด้านต่าง ๆ แล้ว  จึงแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป เปรียบเทียบ ปี 2554 กับ 2555          แสดงลำดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกสาระ        แสดงลำดับคะแนนเฉลี่ยรายสาระ ป.6         แสดงลำดับคะแนนเฉลี่ยรายสาระ ม.3 Credit card processing system offshore merchant account online credit […]

Continue reading about ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.อุดรธานี เขต 4

                  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบกับได้ปรับปรุง  แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)  เพื่อบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในสัดส่วน ที่กำหนดไว้ตามประกาศฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้ใช้แบบพิมพ์ดังกล่าว         แล้วนั้น                    เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปในแนวทางที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรฯ ในวันที่ ๒๖-๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔ โดยขอให้โรงเรียนแจ้งให้ครูที่ทำหน้าที่ในการจัดทำแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ของโรงเรียนที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ คน ไปประชุมปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และปลั๊กไฟ พร้อมข้อมูลนักเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา ไปด้วย buy kamagra online Apply for merchant account and get instant approval pharmacy […]

Continue reading about การประชุมปฏิบัติการ ฯ โปรแกรมจัดทำ ปพ.1 ตามประกาศกระทรวง

ขอให้ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  ส่งรายชื่อผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  นักการภารโรง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ ตามจำนวนที่กำหนด  ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยในส่วนครูผู้สอนขอให้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมและสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างกลุ่มโรงเรียน  และให้มีคณะกรรมการกระจายจากทุกโรงเรียนภายในกลุ่มฯ  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๔  ภายในวันที่  ๑๕  มกราคม ๒๕๕๖  เพื่อดำเนินการต่อไป หนังสือนำส่ง        online casino bonus แผนการสอบ       บัญชีส่งรายชื่อ

Continue reading about ส่งรายชื่อกรรมการสนามสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ทนงศิลป์ on ตุลาคม 11th, 2010

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในสังกัด ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ที่จังหวัดชัยภูมิ  ได้ลำดับที่ 9 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได  155 เหรียญทอง  56 เหรียญเงิน  25 เหรียญทองแดง online casinos

Continue reading about ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ แยกเป็นกิจกรรมและโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบ สรุปผล                ผลการแข่งขันรายกิจกรรม online casino

Continue reading about ด่วน ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อด. ๔ แยกเป็นรายกิจกรรม รายโรงเรียน

สพป.อด.4 ได้สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งที่ 9  ปีการศึกษา  2555  เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบ ประกาศ   หนังสือนำส่งประกาศ   ประกาศผลเด็กปกติ   online casino ประกาศผลเด็กพิเศษ   สรุปกิจกรรม   สรุปโรงเรียน

Continue reading about ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2555

หนังสือนำส่งกำหนดการ jouer casino en ligne multijoueur กำหนดการแข่งขันวันที่  26  กันยายน 2555   กำหนดการแข่งขันวันที่  27  กันยายน 2555 เด็กพิเศษเรียนร่วมแข่งวันที่ 28 กันยายน 2555  ทุกรายการ ทุกกิจกรรม  ทุกระดับ

Continue reading about กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2555 สพป.อด.4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนครั้งที่ 9 ปีการศึกษา  2555 ในวันที่ 3-5  ตุลาคม  2555  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขัน สามารถดาวโหลดได้ที่เมนูด้านขวา หนังสือสั่งการ      หนังสือนำส่งประกาศ/เกณฑ์ svensk casino

Continue reading about การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 9 ปี 2555