ให้โรงเรียนเข้าเวปไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ esan63.sillapa.net/sp-udn4/ เข้าระบบโรงเรียน เพื่อลงทะเบียน นักเรียนตัวแทน และครูผู้สอน พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และบัตรครูผู้ฝึกสอน ในกิจกรรมที่จะเข้าแข่งขันระดับเขต โดยใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนของกลุ่มโรงเรียนมอบให้ ให้เสร็จก่อนวันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๖ และนำนักเรียนเข้าแข่งขัน ตามวันเวลา และสถานที่ ตามกำหนดการ  ทั้งนี้ให้นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ติดบัตรประจำตัวที่พิมพ์จากระบบโรงเรียน ในวันแข่งขันด้วย กรณี     มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันจากที่ลงทะเบียนไว้ ให้มีหนังสือรับรองจากประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไปแสดงต่อคณะกรรมการตัดสินด้วย  (ไม่มีชื่อ ไม่มีบัตร ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้)

Continue reading about การลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สพป.อุดรธานี เขต 4 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 วันที่8-10 ตุลาคม 2556 โดยใช้สถานที่แข่งขัน ประกอบด้วย  สพป.อด. 4, ที่ว่้าการอำเภอบ้านผือ,โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ,โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์,โรงเรียนศศิกานต์วิทยา,โรงเรียนอนุบาลญาริดา กำหนดการและรายละเอียดสถานที่แข่งขัน ตามที่แนบมานี้

Continue reading about กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อด. ๔