โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขยายโอกาส

โรงเรียนนักเรียน 120 – 300 คน

โรงเรียนนักเรียน 301 – 500 คน

รงเรียนนักเรียน 501 คน ขึ้นไป

โรงเรียนเรียงตามจำนวนนักเรียนจากน้อยไปหามาก

จำนวนนักเรียนแยกชาย – หญิง

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น

จำนวนห้องเรียนแยกตามระดับชั้น

 

Comments are closed.