ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส

โรงเรียนที่มีนักเรียน 120-300 คน

โรงเรียนที่มีนักเรียน 301-500 คน

โรงเรียนที่มีนักเรียน 500 คนขึ้นไป

เรียงลำดับโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยไปหามาก

จำนวนนักเรียนแยก ชาย หญิง

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

Comments are closed.