ข้อมูลของทนงศิลป์

               ดร.ทนงศิลป์  จันทะแจ้ง

อายุ  52  ปี   อายุราชการ  35 ปี  คุณวุฒิสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิชาเอก  การบริหารการศึกษา

สถาบัน  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่  3334

ที่ทำงาน     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี  เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทรศัพท์มือถือ  084-6005009, 081-1830874

โทรศัพท์ที่ทำงาน 042-281299 ต่อ 24

โทรสาร 042-282601 E-mail : tot9939@hotmail.com

www.thanongsin.net

ทีอยู่ 119/17 หมู่ที่ 5   หมู่บ้าน PK ธานี 4 ตำบลหมูม่น  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี


Comments are closed.