สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ ให้บรรลผลต่อไป

 

ดาวโหลดแผนยกระดับ

ทนงศิลป์ on เมษายน 18th, 2014

ผล LAS ป.2,ป.5,ม.2 ปีการศึกษา 2556

ดาวโหลดได้เลยครับ

ผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556  ดาวโหลดได้ครับ

ผลการแข่งขันระดับภาค              ผลการแข่งขันระดับชาติ

ทนงศิลป์ on มีนาคม 18th, 2014

 

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา2556 สรุปเสร็จแล้วครับ ดาวโหลดได้เลย

เปรียบเทียบกับ ปี  55     ผล ป.6 เรียงลำดับรวมทุกสาระ     ผล ป.6 เรียงลำดับแยกสาระ    ผล ม.3  เรียงลำดับรวมทุกสาระ     ผล ม.3 เรียงลำดับแยกสาระ 

ให้โรงเรียนเข้าเวปไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ esan63.sillapa.net/sp-udn4/ เข้าระบบโรงเรียน เพื่อลงทะเบียน นักเรียนตัวแทน และครูผู้สอน พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน และบัตรครูผู้ฝึกสอน ในกิจกรรมที่จะเข้าแข่งขันระดับเขต โดยใช้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนของกลุ่มโรงเรียนมอบให้ ให้เสร็จก่อนวันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๖ และนำนักเรียนเข้าแข่งขัน ตามวันเวลา และสถานที่ ตามกำหนดการ  ทั้งนี้ให้นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ติดบัตรประจำตัวที่พิมพ์จากระบบโรงเรียน ในวันแข่งขันด้วย กรณี     มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขันจากที่ลงทะเบียนไว้ ให้มีหนังสือรับรองจากประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนไปแสดงต่อคณะกรรมการตัดสินด้วย  (ไม่มีชื่อ ไม่มีบัตร ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้)

สพป.อุดรธานี เขต 4 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 วันที่8-10 ตุลาคม 2556 โดยใช้สถานที่แข่งขัน ประกอบด้วย  สพป.อด. 4, ที่ว่้าการอำเภอบ้านผือ,โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ,โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์,โรงเรียนศศิกานต์วิทยา,โรงเรียนอนุบาลญาริดา กำหนดการและรายละเอียดสถานที่แข่งขัน ตามที่แนบมานี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จะจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียน ปีการศึกษา 2556 เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร
ดังนั้น เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันระดับกลุ่ม และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้โรงเรียน เข้าไปศึกษากิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขัน ทุกกิจกรรม ได้แล้ว ที่หน้าเวป ของ สพป.อด. 4
กำหนดการแข่งขันจะแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป.

ทนงศิลป์ on ตุลาคม 11th, 2010

ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2555

ผล NT เรียงลำดับโรงเรียน        ผล NT  รวมโรงเรียน     ผล NTรายงานระดับโรงเรียน    ผล NT วิเคราะห์ระดับเขตพื้นที่

Compare merchant service charges pharmacy merchant account web credit card processing.

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔  เป็นศูนย์สอบ  ทำหน้าที่จัดสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์  และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ได้ประกาศผล การสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ได้จัดทำสรุปรายงานผลการสอบ ของนักเรียน และโรงเรียนในสังกัด  ด้านต่าง ๆ แล้ว  จึงแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป

เปรียบเทียบ ปี 2554 กับ 2555          แสดงลำดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกสาระ        แสดงลำดับคะแนนเฉลี่ยรายสาระ ป.6         แสดงลำดับคะแนนเฉลี่ยรายสาระ ม.3

Credit card processing system offshore merchant account online credit card services.

                  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบกับได้ปรับปรุง  แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)  เพื่อบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในสัดส่วน ที่กำหนดไว้ตามประกาศฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้ใช้แบบพิมพ์ดังกล่าว         แล้วนั้น

                   เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปในแนวทางที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงจัดประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรฯ ในวันที่ ๒๖-๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔ โดยขอให้โรงเรียนแจ้งให้ครูที่ทำหน้าที่ในการจัดทำแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ของโรงเรียนที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ คน ไปประชุมปฏิบัติการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และปลั๊กไฟ พร้อมข้อมูลนักเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา ไปด้วย

buy kamagra online

Apply for merchant account and get instant approval pharmacy merchant account third party payment processor.

ขอให้ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  ส่งรายชื่อผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  นักการภารโรง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับสนามสอบ ตามจำนวนที่กำหนด  ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยในส่วนครูผู้สอนขอให้พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมและสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างกลุ่มโรงเรียน  และให้มีคณะกรรมการกระจายจากทุกโรงเรียนภายในกลุ่มฯ  ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๔  ภายในวันที่  ๑๕  มกราคม ๒๕๕๖  เพื่อดำเนินการต่อไป

หนังสือนำส่ง        online casino bonus
แผนการสอบ       บัญชีส่งรายชื่อ

ทนงศิลป์ on ตุลาคม 11th, 2010

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ขอแสดงความยินดีและขอบคุณ โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในสังกัด ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ที่จังหวัดชัยภูมิ  ได้ลำดับที่ 9 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได  155 เหรียญทอง  56 เหรียญเงิน  25 เหรียญทองแดง online casinos

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ แยกเป็นกิจกรรมและโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบ

สรุปผล                ผลการแข่งขันรายกิจกรรม online casino

สพป.อด.4 ได้สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ครั้งที่ 9  ปีการศึกษา  2555  เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบ

ประกาศ   หนังสือนำส่งประกาศ   ประกาศผลเด็กปกติ   online casino
ประกาศผลเด็กพิเศษ   สรุปกิจกรรม   สรุปโรงเรียน

หนังสือนำส่งกำหนดการ

jouer casino en ligne multijoueur
กำหนดการแข่งขันวันที่  26  กันยายน 2555  

กำหนดการแข่งขันวันที่  27  กันยายน 2555

เด็กพิเศษเรียนร่วมแข่งวันที่ 28 กันยายน 2555  ทุกรายการ ทุกกิจกรรม  ทุกระดับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนครั้งที่ 9 ปีการศึกษา  2555 ในวันที่ 3-5  ตุลาคม  2555  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยกิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขัน สามารถดาวโหลดได้ที่เมนูด้านขวา

หนังสือสั่งการ      หนังสือนำส่งประกาศ/เกณฑ์ svensk casino

สพฐ.ส่งหลักเกณฑ์การแข่งขันความสามารถทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน    (ไฟล์ที่ส่งโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์รูปเล่ม)ให้ทุกเขตพื้นที่เตรียมการแข่งขันผ่านทางเวปไซด์ ของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน  หรือสามารถดาวโหลดได้ที่เมนู เกณฑ์การแข่งขันด้านขวามือ  ซึ่งได้แยกเป็นสาระการเรียนรู้ไว้ให้แล้วครับ

สพป.อุดรธานี เขต 4  ได้จัดทำกำหนดการประกวดดนตรีไทยและพื้นบ้าน  ในวันที่  9-10  กันยายน  2553  เสร็จแล้ว  ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มตามรายชื่อ นำนักเรียนเข้าประกวดตามกำหนดการต่อไป ทั้งนี้ให้รายงานตัวก่อนการประกวดอย่างน้อย  1  ชั่วโมง

ดาวโหลดกำหนดการที่นี่

ทนงศิลป์ on สิงหาคม 4th, 2010

ดาวโหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงานได้ที่นี่