ทนงศิลป์ on สิงหาคม 4th, 2010

ดาวโหลดเอกสารแนวทางการดำเนินงานได้ที่นี่

Continue reading about การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 53

ทนงศิลป์ on สิงหาคม 4th, 2010

สพท.อด 4 ร่วมกับสพท.อด.  1,2 และ3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านทะเบียนประวัตินักเรียนทะเบียนวัดและประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  เรื่อง โปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล (Studeds 2551 Beta 3)       ในวันที่  11  สิงหาคม  2553  ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้เข้าอบรมคือครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนประวัตินักเรียน  ทะเบียนวัดและประเมินผล (งาน GPA)  โรงเรียนที่เปิดสอน ม.4-6 จำนวน  1  คน  หนังสือสั่งการ

Continue reading about อบรมเชิงปฏิบัติการครู GPA

ขณะนี้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ทุกกลุ่มกำลังจัดการประชุมครูภายในกลุ่ม เพื่อร่วมกันจัดทำหน่วยการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  โดยผอ.กลุ่มฯ สมัย  โสมทอง และทีมงานศึกษานิเทศก์ สพท.อด.4 ร่วมกิจกรรมด้วยทุกกลุ่ม ดาวโหลดคำกล่าวรายงานได้ที่นี่

Continue reading about การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน